ใครมีบุตร อายุตั้งแต่ 7 ขวบ ต้องพาไปทำบัตรประชาชนแล้ว

7858 16

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ♉``SkY_PresidenT``♉

 • สมาชิกเต็มตัว
 • *
 • กระทู้: 747
 • --อดีต คือภาพพจน์ อนาคต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง--
  • DoonungJa

 :oอ้าว ดูข่าวสารกันหน่อย ใครมีบุตร อายุตั้งแต่ 7 ขวบ ต้องพาไปทำบัตรประชาชนแล้วนะคะ
ลองอ่าน ราชกิจจาฯ ตามที่ก็อบฯมาให้ดูกันค่ะ

มีผลหลัง 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ 11 พ.ค. 54
8)
       

พระราชบัญญัติ
                                บัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓)
                                            พ.ศ.  ๒๕๕๔

                                   ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.
                            ให้ไว้ ณวันที่ ๙พฤษภาคมพ.ศ.  ๒๕๕๔
                                   เป็นปีที่ ๖๖ในรัชกาลปัจจุบัน
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน
         ึจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
         มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.  ๒๕๕๔”
         มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
         มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา๕มาตรา๖มาตรา๖ทวิ และมาตรา๖ตรี
แห่งพระราชบัญญัต
                   ิบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.         ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา๕ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

         ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

          ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงตามวรรคสองซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้
บัตรประจําตัวนั้นแทนได้
          ผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีและผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได้
          มาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา๕ให้ืย่นคําขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแต่
          (๑)   วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
          (๒)   วันที่ได้สัญชาติไทย สําหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
          (๓)   วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
          (๔)   วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น
          มาตรา ๖ ทวิ บัตรให้ใช้ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตร
ที่ถึงกําหนดภายหลังจากวันออกบัตร

          บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีิวต
          มาตร๖ ตรี ผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ
          ผู้ถือบัตรจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในหกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ”
          มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา๖เบญจแห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)                 พ.ศ.   ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา ๖ เบญจในกรณีที่มีเหตุสมควร รัฐมนตรีจะขยายกําหนดเวลาตามมาตรา ๖
มาตรา๖ ตรี หรือมาตรา๖ จัตวาสําหรับท้องที่ใดหรือบุคคลใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา”
          มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖ ฉ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชนพ.ศ.  ๒๕๒๖
          “มาตรา ๖ ฉ การขอมีบัตรตามมาตรา ๖ และการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
ตามมาตรา๖จัตวาของผู้มีอายุไม่ถึงสิบห้าปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคล
ซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ืย่นคําขอแต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคําขอด้วยตนเอง”

      มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชนพ.ศ.  ๒๕๒๖
          “มาตรา๗/๑ บัตรนอกจากจะมีรายการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา๗แล้วจะมีหน่วยความจํา
เพื่อบันทึกข้อมูลอื่นของผู้ถือบัตรด้วยก็ได้ แต่ข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจําดังกล่าวต้องไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมิใช่เป็นผู้จัดทําหรือรวบรวมข้อมูลนั้นได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลทั่วไป
ที่ปรากฏอยู่บนบัตรหรือเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่าที่จําเป็น
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรโดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง”
          มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา๘การขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ การขอเปลี่ยนบัตรการออกบัตรและการออกใบรับ
และการออกใบแทนใบรับ ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิีธการที่กําหนดในกฎกระทรวง
          ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตรให้ผู้ืย่นคําขอได้ในวันเดียวกันให้ออกใบรับ
แก่ผู้ืย่นคําขอ
          ใบรับหรือใบแทนใบรับนั้นให้ใช้ได้เสมือนบัตรตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบรับหรือใบแทน
ใบรับ และการใช้ใบรับหรือใบแทนใบรับให้ใช้ร่วมกับบัตรเดิมเว้นแต่เป็นกรณีการขอมีบัตรครั้งแรกหรือ
บัตรหายหรือถูกทําลายทั้งหมด”
          มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา๗/๑ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะขอตรวจหลักฐานรายการ
หรือข้อมูลใดเกี่ยวกับบัตรและจะขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาด้วยก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ิวีธการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
          มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)                พ.ศ.   ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา๑๑เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา๖ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา๕
ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ืย่นคําขอมีบัตรแทนตามมาตรา๖ฉ แล้วแต่กรณี
ไม่ืย่นขอมีบัตร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

 เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา๖ตรี วรรคหนึ่งหรือการขอมีบัตรใหม่
หรือขอเปลี่ยนบัตรตามมาตรา๖จัตวาวรรคหนึ่ง ผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปหรือบุคคล
ซึ่งมีหน้าที่ืย่นคําขอมีบัตรแทนตามมาตรา๖ฉแล้วแต่กรณี ไม่ืย่นขอมีบัตรใหม่ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท
          ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้ซึ่งต้องมีบัตรหรือผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุไม่ถึงสิบห้าปี
ได้ืย่นคําขอด้วยตนเองแล้วให้บุคคลซึ่งมีหน้าที่ืย่นคําขอแทนตามมาตรา๖ฉไม่ต้องรับโทษ”
          มาตรา ๑๐ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา๑๒แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๖ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒
          “มาตรา๑๒ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจําตามมาตรา๗/๑
อันมิใช่ข้อมูลทั่วไปที่ปรากฏอยู่บนบัตรตามมาตรา๗โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ถือบัตร ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลหรือ
เปิดเผยตามมาตรา๑๐หรือตามคําสั่งศาล หรือเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่จําเป็นต้องใช้
ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่”
          มาตรา ๑๑ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชนพ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.  ๒๕๔๒และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          “มาตรา๑๓ผู้ถือบัตรซึ่งเสียสัญชาติไทยผู้ใด
          (๑)   ไม่ส่งมอบบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับตามมาตรา๙ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
          (๒)   ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ซึ่งตนหมดสิทธิใช้ตามมาตรา ๙
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาท
          มาตรา ๑๔ผู้ใด
          (๑)   ืย่นคําขอมีบัตรโดยมิได้มีสัญชาติไทย ด้วยการแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือปกปิ ด
ข้อความจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
   (๒)   แจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการขอมีบัตร
ตามมาตรา๖หรือการขอมีบัตรใหม่ตามมาตรา๖ ตรี หรือการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร
ตามมาตรา๖ จัตวาอันมิใช่เป็นกรณีตาม(๑)             ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
         (๓)   ปลอมบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
         (๔)   ใช้หรือแสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับอันเกิดจากการกระทําความผิดตาม(๑)
(๒)  หรือ(๓)  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
         ถ้าผู้กระทําความผิดตาม(๔)   เป็นผู้กระทําความผิดตาม(๑)    (๒)  หรือ(๓)   ด้วยให้ลงโทษ
ตาม(๑)  (๒)  หรือ(๓)    แล้วแต่กรณี แต่กระทงเดียว
         ถ้าผู้กระทําความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทําความผิดตาม(๑)    (๒) (๓)  หรือ(๔)
เป็นเจ้าพนักงานออกบัตร เจ้าพนักงานตรวจบัตรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท”
         มาตรา ๑๒ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)         พ.ศ.  ๒๕๔๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
         “มาตรา๑๗ผู้ถือบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปผู้ใดไม่สามารถ
แสดงบัตรหรือใบรับหรือใบแทนใบรับ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบาท”
         มาตรา ๑๓ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน(ฉบับที่ ๒)         พ.ศ.  ๒๕๔๒
และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
         มาตรา ๑๔บรรดาคําขอที่ืย่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ.                ๒๕๒๖
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือเป็นคําขอที่ได้ืย่นตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน
พ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
         มาตรา ๑๕บรรดาบัตรใบรับหรือใบแทนใบรับที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชนพ.ศ.      ๒๕๒๖ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ
ตามที่ระบุไว้ในบัตรใบรับหรือใบแทนใบรับนั้น
  บัตรใบรับหรือใบแทนใบรับตามวรรคหนึ่งซึ่งยังไม่หมดอายุ ผู้ถือบัตรใบรับหรือใบแทนใบรับ
ประสงค์จะมีบัตรใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ืย่นคําขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
          มาตรา ๑๖ผู้ใดไม่ต้องมีบัตรหรือได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ.        ๒๕๒๖ แต่ต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.                    ๒๕๒๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ืย่นคําขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
          ในกรณีจําเป็นรัฐมนตรีจะประกาศขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่งออกไปอีกก็ได้
          มาตรา ๑๗ในวาระเริ่มแรกแต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ความในมาตรา๕วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ.                          ๒๕๒๖ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับบุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคล
เหล่านั้นที่จะขอมีบัตร
          มาตรา ๑๘ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
ประชาชนพ.ศ.  ๒๕๒๖ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
       อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
          นายกรัฐมนตรี
             อัตราคาธรรมเนียม

(๑)   การออกบัตรตามมาตรา๖จัตวา                                ฉบับละ๑๐๐บาท
(๒)   การออกใบแทนใบรับ                                        ฉบับละ ๑๐บาท
(๓)   การขอคัดและรับรองสําเนาขอมูลเกี่ยวกับบัตร              ฉบับละ ๑๐บาท
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย
ทุกคนต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ในการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐ
จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิีธการการออกบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐจะนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนในด้านต่างๆผ่านทางบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวและสภาวการณ์ปัจจุบันจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ออฟไลน์ ♉``SkY_PresidenT``♉

 • สมาชิกเต็มตัว
 • *
 • กระทู้: 747
 • --อดีต คือภาพพจน์ อนาคต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง--
  • DoonungJa
อิอิ เด็กสมัยนี้ได้พกบัตรประชาชนกันแต่เล็กๆเลย งานนี้คงจะได้แจ้งบัตรหายกันมากขึ้นล่ะครับ ขนาดบัตรห้องสมุดยังหายเลย อิอิ สงสัยจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต้องคอยพกบัตรประชาชนให้เด็กๆแล้วมั้งครับ   :MH3: :MH3:

ออฟไลน์ วิหกมายา

 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 1299
 • No Need To Say GOODBYE
  • hopewishdream
 :MH46: :MH46: ยังเด็กเกินไปนะ

ออฟไลน์ aoa3005

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 3
งั้นก็ทำบัตรเอทีเอ็มได้แล้วดิ

ออฟไลน์ Rurina

 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 4743
ทำไมเปลี่ยนปานนี้ เพื่ออะไรครับนี่ งง
นามแห่งอัญมณีสีน้ำเงิน รูรินะ ー Rurina ー るりな ー 琉璃名 ー 유리명


spyexchange

 • บุคคลทั่วไป
มคดคนหว :MH18: :MH18: :MH18: :MH18:

ออฟไลน์ Zeniorz

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 126
7 ขวบยังไม่ผลิดเซลล์สืบพันเลย

ออฟไลน์ meen

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 59
 :MH46: 7  ขวบ เด็กขนาดนั้นยังไม่รุเลยว่าทำแล้วเอาไปทำอะไรได้ คงนึกว่าการ์ดอะไรซํกอย่างแน่ๆๆเลย :MH9:

ออฟไลน์ หอย

 • สมาชิกเต็มตัว
 • *
 • กระทู้: 961
7ขวบบางคนยังดูดจุกนมอยู่แล้ว เอาไปทำไมละเนี่ย  :MH52: :MH52: :MH52:

ออฟไลน์ Rurina

 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 4743
:MH46: 7  ขวบ เด็กขนาดนั้นยังไม่รุเลยว่าทำแล้วเอาไปทำอะไรได้ คงนึกว่าการ์ดอะไรซํกอย่างแน่ๆๆเลย :MH9:


กลัวมันคิดว่าการ์ดยูกิ เขี่ยๆ กินๆ 5555
นามแห่งอัญมณีสีน้ำเงิน รูรินะ ー Rurina ー るりな ー 琉璃名 ー 유리명


ออฟไลน์ beam2546

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 1
7 ขวบแค่นั้น บัตรประชาชนหาย โวยวายแน่ๆ  :MH20: :MH20: :MH20:

ออฟไลน์ ragkan

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 19
เด็กไปรึเปล่าเนี่ย คำนำหน้าบัตรประชาชนก็จะมีคำว่าเด็กชายกะเด็กหญิงแล้ว ิ555

ออฟไลน์ vutbaza

 • สมาชิกทั่วไป
 • *
 • กระทู้: 100
ต่อไปเด็กอายุ 15 แต่งงานได้ ^^
รับแลกคลิกครับ มีหลายเว็บ
https://www.thaiearntalk.com/index.php?topic=30428

ออฟไลน์ XIAOXIN

 • สมาชิกขาประจำ
 • *
 • กระทู้: 3425
 • รับซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนPP AP LR WMZ ปลอดภัย100%รับเรื่อย ๆ PM
  • รับซื้อ-ขายPP PZ LR เรตสูง ปลอดภัย100%รับเรื่อย ๆ
โห เด็กมันแก่แดดทำอย่างงี้ดีแล้วแหละ

ออฟไลน์ cyberdinoto

 • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
 • *
 • กระทู้: 2
มีบัตรแล้วต้องพกติดตัวตลอดหรือเปล่าเนี่ย
ผู้ใหญ่ยังทำบัตรหายเลย แล้วเด็กจะไปเหลืออะไร