เปิดขั้นตอนสำหรับประชาชน ’ขอรับชำระหนี้’ หลังปิดเอเชียประกันภัย

118 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ hs8jai

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 3009

คปภ. จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ- รับเรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อส่งให้กองทุนประกันวินาศภัย พร้อมเปิดขั้นตอนขอรับชำระหนี้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายและเตรียมเอกสารหลักฐาน ย้ำต้องมายื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนฯ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กำหนด

คำสั่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ 1936/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 

สำหรับ "ผู้เอาประกันภัยและประชาชน" ที่เป็นเจ้าหนี้ของ เอเชียประกันภัย สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้

โดยทางสำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งศูนย์ในการให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน อำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆเพื่อส่งให้ผู้ชำระบัญชี (กองทุนประกันวินาศภัย) รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

สำหรับ "ขั้นตอนการรับบริการของศูนย์ฯ" มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อรับแบบ "คำขอรับชำระหนี้"
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แบบฟอร์ม และหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะออกเลขที่ คำขอรับชำระหนี้
และออกเอกสารไว้ให้เก็บเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่4 เจ้าหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลเจ้าหนี้ นำส่งกองทุนประกันวินาศภัย

 

เปิดขั้นตอนสำหรับประชาชน ’ขอรับชำระหนี้’ หลังปิดเอเชียประกันภัย

 

 


"เอกสารที่ใช้ในการขอรับชำระหนี้" จากกองทุนประกันวินาศภัย ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน ที่เป็นเจ้าหนี้ของ เอเชียประกันภัย

ทั้งนี้  เจ้าหนี้ต้องมายื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กำหนด

เปิดขั้นตอนสำหรับประชาชน ’ขอรับชำระหนี้’ หลังปิดเอเชียประกันภัย

กรณีเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย
(ต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ซุด)
-กรมธรรม์ประกันภัย
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ใบเคลม/ใบนัดชำระหนี้หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล)

กรณีเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช้เจ้าหนี้
ตามสัญญาประกันภัย
(ต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ซุด)
-เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้
-บัตรประจำตัวประชาชน
-หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้
-หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล)

กรณีไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ