เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการอบรม

11 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ fairya

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 2835


ประวัติเรื่องราวและเส้นทางสู่ความสำเร็จของกลุ่มอาชีพในชุมชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าขาวม้า ที่มีสมาชิก 20 คน เคยเข้ารับการอบรมอาชีพหลักสูตรเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจสตรี ปี พ.ศ.2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่นมีการนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพนำความรู้มาพัฒนากลุ่มในด้านต่างๆ

ทั้งในด้านบทบาทของสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่หลากลาย และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงด้านช่องทางการจำหน่ายการนำประสบการณ์ และความรู้ในการประกอบอาชีพไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นำความรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชนเกิดการพัฒนาคนในชุมชนให้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงพร้มอกับให้คนในชุมชนมีสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพแก่ผู้ที่สนใจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านประตูป่า มีสามาชิก 30 คน เคยเข้ารับการอบรมอาชีพหลักสูตรโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว 104 วัน ปี พ.ศ. 2563 ณ หน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน มีการนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพนำไปต่อยอดทำกิจการกระเป๋าผ้าทอ และสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนและการนำประสบการณ์ และความรู้ในการประกอบอาชีพไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ซึ่งกลุ่มนี้มีความประทับใจต่อศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในด้านเจ้าที่มีความใส่ใจดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

กลุ่มกลุ่มอาชีพบ้านทับสวาย หมู่ที่ 1 เคยเข้ารับการอบรมอาชีพหลักสูตรทอผ้าไหม ปี พ.ศ. 2562 ณ หน่วยงานหน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ มีการนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพโครงการธุรกิจสตรีได้นำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการรวมกลุ่มทอผ้าไหม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในการจัดจำหน่าย และสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม รวมทั้งมีการนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อการทำธุรกิจให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนรอบข้างได้นำประสบการณ์ และความรู้ในการประกอบอาชีพไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ และไปช่วยเหลือชุมชนให้สมาชิกกลุ่ม มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานในเมืองใหญ่ ความประทับใจต่อศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเหมือนพี่เลี้ยง คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพตลอดระยะเวลาการอบรม โดยให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ และมีการติดตามเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ