เผยค่านิยมองค์กรของ RS GROUP เครื่องมือสำคัญนำองค์กรสู่ passion to win

62 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443
การเติบโตและความก้าวหน้าของบริษัทหรือว่าองค์กรต่าง ๆ จะต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งกลยุทธ์ วิธีการ การใช้โมเดลทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ ตลอดจนวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรหรือ core value ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้มีการปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กรนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรก้าวหน้า ได้รับความเชื่อถือ มีภาพพจน์ที่ดี และยังนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ รวมไปถึงความก้าวหน้าเพื่อสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรในระยะยาวต่อไป

ค่านิยมขององค์กร หรือ core value คือ อะไร
ค่านิยมขององค์กร หรือ core value คือคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ และจะส่งผลต่อพฤติกรรม ที่เป็นเสมือนกรอบความคิดหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร ช่วยในการสื่อสารตัวตนขององค์กรได้อย่างชัดเจน และยังช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้องค์กร
ค่านิยมขององค์กร หรือ core value จึงเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศหรือว่าหางเสือที่จะช่วยชี้นำองค์กรว่าจะดำเนินกิจการหรือธุรกิจไปในทิศทางใด องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นไปที่การกำหนดค่านิยมขององค์กรและพัฒนาให้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การเติบโต และเพื่อความอยู่รอดขององค์กร

ค่านิยมองค์กร ของ RS GROUP
RS GROUP ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจบันเทิงและสื่อ มาเป็นบริษัทธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลมาจากความเก่งกาจของผู้บริหารในการใช้โมเดลธุรกิจ entertainmerce และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างชาญฉลาดแล้ว ผู้บริหาร RS GROUP ยังได้กำหนด ค่านิยมขององค์กรมาเป็นตัวกำหนดกรอบความคิดในการทำงานเพื่อสร้างแรงผลักดันสู่ชัยชนะ (Passion to win ) 4 ข้อ ได้แก่
1.   Passionate หรือแรงผลักดัน คือการไม่หยุดสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อทุกอุปสรรค เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่ดีมีคุณภาพ ทั้งยังช่วยสนับสนุนผู้คนและสังคมให้มีทางเลือกใหม่ที่ดีขึ้นอีกด้วย
2.   Inspiring หรือ แรงบันดาลใจ RS ให้ความสำคัญกับแรงบันดาลใจ โดยส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่กลัวความท้าทาย และพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยน กล้าสร้างความต่างและกล้าสร้างนวัตกรรม ลักษณาการดังกล่าวตรงกับค่านิยมขององค์กรภายใต้ชื่อ Inspiring ที่สื่อถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทุกคนในองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปให้กล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ โดยใช้อาร์เอสมาเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญนั่นเอง
3.   Goal-Oriented หรือ การแน่วแน่ที่เป้าหมาย ทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องตั้งมั่นและมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเดียวกัน มีภาพรวมแห่งความสำเร็จที่ตรงกันคือเป้าหมายขององค์กร เชื่อในการทำงานที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปจนถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
4.   Inquisitive หรือการใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพราะสิ่งต่าง ๆ ล้วนสามารถเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพราะนั่นคือประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และมุ่งสู่การพัฒนาไปพร้อม ๆ กันกับองค์กร
จากความสำเร็จของอาร์เอสภายใต้ค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ประการข้างต้น แสดงให้เห็นว่าค่านิยมองค์กร คือแนวทางในการนำพาทุกคนนั้นไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จอย่างแท้จริง และแสดงให้เห็นว่า หากองค์กรมี core value หรือว่าค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน ย่อมทำให้พนักงานนั้นมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนตามไปด้วย นอกจากนั้น ค่านิยมองค์กร คือการสร้าง Passion ในการทำงานให้กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ นั่นหมายถึงการก้าวไปพร้อม ๆ กัน และนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย และนี่คือความสำเร็จสูงสุดในชีวิตการทำงานของทุกคนนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/ค่านิยมองค์กร-core-value-คืออะไร/
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ rebranding ของ RS คืออะไร ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/4-เคล็ดลับการ-rebranding/
รู้จักอาร์เอสเพิ่มเติม ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/