เรื่องของวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรมี

48 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ unyana

  • สมาชิกทั่วไป
  • *
  • กระทู้: 443
นอกจากเรื่องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานขององค์กรทุกประเภทแล้ว เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น เพราะวัฒนธรรมคือสิ่งปฏิบัติที่ทำสืบทอดต่อกันมา อันเป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

   ในปัจจุบัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้กลายหลักสูตรการทำงานอีกหนึ่งหัวข้อที่องค์กรจำต้องปฏิบัติตาม และหล่อหลอมให้คนภายในองค์กรสามารถปฏิบัติหรือกระทำตาม และส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในองค์กรได้ ซึ่งวิธีในการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแนวคิดในการสร้าง ดังนี้
1.   คำนึงถึงผู้ปฏิบัติเป็นหลัก
ผู้บริหารต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่สามารถทำให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้มากที่สุดคือ บุคลากรภายในองค์กร ฉะนั้น การจะตั้งวัฒนธรรมใดขึ้นมาจำเป็นต้องคำนึงผู้ใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก อย่างเช่น วัฒนธรรมแห่ง RS ที่บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า คนทำงานแห่งค่ายอาร์เอสต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีทักษะของการทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ฝักใฝ่ในการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาแห่งชัยชนะของตัวเองและองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของบุคลากรคนทำงานทั้งสิ้น
2.   สร้างจากตัวตน
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หากสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและมีความสุข ก็จะสามารถทำสิ่ง ๆ นั้นออกมาได้ดี การตั้งจุดมุ่งหมายก่อนเริ่มสร้างวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองเสียก่อน ไม่ลอกเลียนแบบใคร ไม่อาศัยตัวตนหรือความคิดจากใคร ก็จะสามารถสร้างวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นตัวตนขององค์กรได้อย่างแท้จริง
3.   ตีความเจตนารมณ์ได้อย่างชัดเจน
วัฒนธรรมขององค์กรนั้นถือว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์และตัวตนขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง และจะเป็นสิ่งดึงดูดให้คนภายนอกอยากเข้ามาสัมผัสหรือร่วมงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น เหมือนกับบ้าน RS ที่บอกวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนว่า องค์กรแห่งนี้พร้อมต้อนรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บุคคลภายนอกก็อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ RS หรือถ้าเป็นองค์กรภายนอก ก็อยากที่จะมาร่วมงานด้วย
4.   วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมื่อสามารถตั้งเป้าหมายหลักของวัฒนธรรมได้แล้ว ต้องคำนึงถึงวิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนที่จะสามารถทำให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้อาจจะถูกกำหนดเป็นขั้นตอน ข้อบังคับหรือคู่มือ แต่ก็อย่าลืมว่าควรเป็นการดำเนินงานในระยะยาว เพราะวัฒนธรรมเกิดจากการกระทำ และการกระทำก็ต้องเกิดจากความเต็มใจ หากยังไม่สามารถกระตุ้นใจของคนทำงานได้ วัฒนธรรมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน
การสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ถือเป็นเข็มทิศนำทางให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ยากคือ การทำให้บุคลากรยอมรับและพร้อมจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่กำหนดไว้เสียมากกว่า หากวัฒนธรรมขององค์กรนั้นตรงตามเป้าหมายและความต้องการของคนทำงานก็คงไม่ใช่ยาก แต่ถ้าไม่ ก็อาจจะต้องสร้างแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นให้เขาอยากจะปฏิบัติตาม อย่างเช่น เรื่องของการให้รางวัลที่บ้านอาร์เอส มักจะตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มีใจรัก และมีการพัฒนาตนเอง เป็นต้น หากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงานอาร์เอส ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/ รู้จัก rs เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/