สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

28 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ fairya

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 1171
สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากจะกล่าวถึงโรงเรียนในฝันที่นักเรียนระดับชั้น ม.3 สนใจและอยากสอบเข้าศึกษาต่อมากที่สุดในปัจจุบัน ตัวเลือกอันดับแรก คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจะสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกปี ถือว่าเป็นสนามสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในช่วงแรกของปีการศึกษา

ลักษณะการสอน : ปรับพื้นฐาน สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้นของเนื้อหาที่เรียนในชั้น ม.ต้นทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาบางส่วน ของมัธยมปลาย โดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่ไม่เข้าใจ พร้อมทั้งเทคนิคลัด วิธีจำ แนะแนวการเตรียมตัวก่อนสอบ เก็งข้อสอบ หรือเนื้อหาที่ใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรก ของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในปีหนึ่งจะมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.4 เป็นจำนวนมาก แบ่งออกเป็น

- แผนวิทย์-คณิต จำนวน 1000 คน
แบ่งกลุ่มย่อยตามวิชาเลือกอีก 8 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ประยุกต์ คุณภาพชีวิต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน

- แผนภาษา-คณิต จำนวน 160 คน มีการเรียนเพิ่มวิชาบริหารจัดการ และภาษาจีน

- แผนภาษา-ภาษา แบ่งกลุ่มย่อยตามภาษาที่เลือกอีก 5 กลุ่ม คือ
            - ฝรั่งเศส จำนวน 95 คน
            - เยอรมัน จำนวน 80 คน
            - ญี่ปุ่น จำนวน 80 คน
            - สเปน จำนวน 25 คน
            - จีน จำนวน 40 คน    

ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน
1) ประเภทโควตาจังหวัด (ไม่เกินร้อยละ 20 หรือ ประมาณไม่เกิน 300 คน)
คุณสมบัติพิจารณาจาก
- ทะเบียนบ้าน หรือที่ตั้งของโรงเรียน

- มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯ ที่นักเรียนสมัคร ดังนี้

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทย์-คณิต ต้องมีระดับคะแนนของชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.9 /ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.9/และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.8

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา-คณิต ต้องมีระดับคะแนนของชั้น ม.1-ม.3 (5 ภาคเรียน) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.9 /ในรายวิชาภาอังกฤษพื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.9 /ในรายวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.9 /และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.8

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษาฝรั่งเศส/ เยอรมัน/ญี่ปุ่น ในรายวิชาภาอังกฤษพื้นฐาน และเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 3.9 /ในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.9 /และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.8

2) ประเภทสอบคัดเลือก (ร้อยละ 80 หรือ ประมาณไม่เกิน 1,200 คน) แบ่งเป็น 2กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ (ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ ไม่เกิน 80 คน) ได้แก่
- ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
เช่น ประสบการณ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท หรือ ผ่าน สอวน.ค่าย 2 / ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน หรือ แดง ด้านวิชาการ/ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ไปแข่งระดับชาติ ฯลฯ

- ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีร่วมสมัย ดุริยางค์ นาฎศิลป์ ศิลปะ

2.2 กลุ่มประเภทสอบคัดเลือก
- แผนวิทย์-คณิต จำนวน 750 คน
- แผนภาษา-คณิต จำนวน 110 คน
- แผนภาษา-ฝรั่งเศส จำนวน 65 คน
- แผนภาษา-เยอรมัน จำนวน 60 คน
- แผนภาษา-ญี่ปุ่น จำนวน 60 คน
- แผนภาษา-สเปน จำนวน 25 คน
- แผนภาษา-จีน จำนวน 40 คน

                ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ข้อสอบมีทั้งปรนัยและเติมคำแต่ไม่มีการแสดงวิธีทำ ระดับของข้อสอบนั้นก็ยากพอสมควร (ใช้ร้อยละ 95) และผลการสอบ O-Net เฉพาะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา (ใช้ร้อยละ 5) สามารถกรอกข้อมูลสมัครผ่าน หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้