เจ้าคณะจ.อยุธยาสั่งงดจัดงานบวช

58 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Cindy700

  • สมาชิกขาประจำ
  • *
  • กระทู้: 4746
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  เรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ระบุว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รุนแรงขึ้นตามลำดับ ทั้งมีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. แต่ปรากฎว่ายังมีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในวัดบางแห่งในเขตจ.พระนครศรีอยุธยา

ดังนั้นจึงขอให้คณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 1.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง มติมส. และประกาศของคณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประกาศใช้แล้วทุกฉบับ โดยเคร่งครัด 2.ให้ทุกวัดงดการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้เพราะพระภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมทุกรูป มีพระวินัยกำหนดให้นั่งห่างกันไม่เกินระยะหัตถบาส (ห่างไม่ถึง 1เมตร) เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ11 (4) ให้บุคคลผู้ข้าร่วมพิธีนั่งหรือยืนเว้นระะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือการแพร่เชื้อทางฝอยละอองน้ำลายได้ 

3.กรณีมีพระภิกษุสามเณร หรือคฤหัสถ์ ในสังกัดหรือที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพระบาด เข้ามาพำนักอาศัยภายในวัด เจ้าอาวาสวัดนั้นๆต้องรับผิดชอบให้บุคคลดังกล่าวกักตัวที่วัด 14 วัน และหากไม่มีความจำเป็นที่สำคัญ ควรงดการเดินทางออกนอกพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์เช่นนี้

4.ให้ทุกวัด งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน หรือกิจกรรมอื่น ที่ทำให้ประชาชนต้องมารวมตัวกันจำนวนมาก ตามมติมส.  5.หากมีประชาชนนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใด ให้เจ้าอาวาสวัดนั้น แจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัย ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้วให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง