โครงการ อบรม สอน การประยุกต์ใช้งาน Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด

25 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ aramboy007

  • สมาชิกใหม่
  • *
  • กระทู้: 68


หลักการและเหตุผลในการอบรม arduino
     ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “การประยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของประเทศต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ด Arduino และเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษา Arduino

วัตถุประสงค์ในการสอน arduino
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทำงานของบอร์ด Arduino

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino ในการทำงานจริงได้

หัวข้อการฝีกอบรม สอน arduino
1. ทำความรู้จักกับบอร์ด Arduino

 2. การเขียนโปรแกรมใช้งานฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (Digital I/O)

 3. การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตอนาล็อก (Analog I/O)

 4. การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม (Serial Port)

 5. การเขียนโปรแกรมใช้งานฟังก์ชั่นอินเตอร์รัพท์ (Interrupt)

 6. การเขียนโปรแกรมเขียนและอ่านค่าจาก EEPROM

 7. การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น LED, รีเลย์ (Relay), มอเตอร์ (Motor), เซ็นเซอร์อินฟราเรด (IR) เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor), ทรานซิสเตอร์ (Transistor), ตัวต้านทานแปลค่าตามแสง (LDR)

 8. การเขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ด้วย Ethernet Shield

 9. การเขียนโปรแกรมติดต่อและดึงค่าจากกล้อง Pixy เพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซอร์โวมอเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม arduino
1. มีความรู้ด้านพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

 2. มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม
บรรยาย+ปฎิบัติ

link : http://keil-cvi.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-arduino/