[EDP]แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต (2561)

59 1

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ isanvip

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 17
แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ดังนี้
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมการรับ จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจภาษีปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ที่น้ำน้้ามันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์มัน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังครับชำระภาษีค้าง โดยการยึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
เทคนิคสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการสอบถาม/สั่งซื้อหนังสือ
📗 Line ID : @sheetstore🌐 สั่งซื้อทางเว็บไซต์ 👉 👉 👉 แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

รูปแบบการสั่งซื้อ
☑️ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (ส่งทางอีเมล์)
☑️หนังสือ (โอนเงิน) ส่งฟรี KERRY EXPRESS เล่มละ 585 บาท
☑️หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) มีค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็น 605 บาท

✔ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ
✔ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง
✔ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
✔ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
✔ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย
✔ สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ พร้อมไฟล์เสียง

ออฟไลน์ isanvip

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 17