หมอประดิษฐ สินธวณรงค์ หารือคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

349 0

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ isanvanrental

  • สมาชิกใหม่(แรกเข้า)
  • *
  • กระทู้: 19
หมอประดิษฐ  สินธวณรงค์ หารือคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุข

            หมอประดิษฐ  สินธวณรงค์ หารือคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล               
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 56) ที่ โรงแรมคอนราด กทม. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะประชุมคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จาก 22 มหาวิทยาลัย และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ หารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มียุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มบริการขั้นพื้นฐานของสุขภาพ  โดยได้มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ1.สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) โดยการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 2.สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Growth)4.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal process)
นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวต่อว่า เพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเพื่อตอบคำถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากการพัฒนาครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานงาน 13 ข้อ ดังนี้ 1.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และปัญหา/ความต้องการของประเทศ 2.เชื่อมโยงหรือสนับสนุนโครงการอื่นของรัฐบาล 3.มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการ 4.กำหนดมาตรฐาน 5.ประเมินสถานภาพ 6.กำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดช่องว่าง 7.กำหนดกรอบและตารางเวลาชัดเจน8.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 9.การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 10.พัฒนาครบวงจรโรงพยาบาล บุคลากร ยา เครื่องมือ รายได้ ความก้าวหน้า 11.มีความยั่งยืนของระบบ 12.ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 13.เพิ่มคุณภาพชีวิต

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถใน 10 สาขาบริการที่เป็นปัญหาของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว ภายในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Growth) และพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขัน(Competitive Growth)

สำหรับการให้ประเทศไทย มีระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย( Modern Health Service Thailand ) ด้วยการเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลนั้น จะเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการ ในส่วนภาครัฐจะเน้นดำเนินการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการทางการแพทย์และงานวิจัย(Academic Hub) เพื่อเพิ่มความทันสมัยของระบบบริการสุขภาพของไทย หรือระบบบริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ

ซึ่งดำเนินการ 3 ด้านคือ 1.การจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา(Professional and Post graduate) 2.การพัฒนางานวิจัย( Research Center ) และ 3.การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ( Supper Specialist service)

ประดิษฐ  สินธวณรงค์