ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Thetaiso ที่ 27 ธันวาคม 2564, 19:51:22

หัวข้อ: PSTC ขายโรงไฟฟ้าชีวมวล WKE ขนาด 8 MW รับเงินสด 416.35 ลบ.-เช็ค 30 ลบ.
เริ่มหัวข้อโดย: Thetaiso ที่ 27 ธันวาคม 2564, 19:51:22

บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 22/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อย จำหน่ายหุ้นของ บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด (WKE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น (https://www.spiceday.com/stark-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94-set100-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-65/)โดยบริษัทย่อยของ PSTC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ โดยบริษัทถือหุ้นทางอ้อมอยู่ใน WKE ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 66 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

พีเอสที เอนเนอร์ยี จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน WKE ให้แก่นายสุนทร แก้วพิจิตร ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินสดจำนวน 416.35 ล้านบาท และเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตามเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุไว้ โดยการขายหุ้นทั้งหมดของ WKE จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท