ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Joe524 ที่ 1 กันยายน 2564, 04:25:09

หัวข้อ: สธ.เผยความครอบคลุมของวัคซีน ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงป่วยหนัก-เสียชีวิตลดลง
เริ่มหัวข้อโดย: Joe524 ที่ 1 กันยายน 2564, 04:25:09

(https://i.ibb.co/nc6NX1q/564000008769602.jpg)
วันนี้ (30 ส.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 (https://www.street4life.com/Guestpost/) ในการลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ฉีดได้ 275,188 โดส สะสม 30,954,477 โดส เป็นเข็มแรก 23,018,371 ราย ครอบคลุม 32% ของประชากร และครบ 2 เข็ม 7,350,348 ราย ครอบคลุม 10.2% ของประชากร สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง พบว่า เมื่อฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมากขึ้น แนวโน้มการเสียชีวิตลดลงชัดเจน จากสัปดาห์ที่ 22 ฉีดวัคซีนครอบคลุมร้อยละ 0.8 เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 34 ฉีดได้ครอบคลุมร้อยละ 41 อัตราเสียชีวิตที่เคยสูงสุดถึงร้อยละ 18.34 ในสัปดาห์ที่ 25 ลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงร้อยละ 9.27 ในสัปดาห์ที่ 30 และอัตราการป่วยรุนแรง/ ปอดอักเสบลดลงด้วยเช่นกัน

นายแพทย์เฉวตสรรกล่าวต่อว่า สำหรับแผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่กันยายน-ธันวาคม 2564 จะมีวัคซีนซิโนแวค 12 ล้านโดสในเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อฉีดเป็นเข็ม 1 ในสูตรวัคซีนไขว้ ส่วนแอสตร้าเซนเนก้า จะส่งมอบให้ครบ 61 ล้านโดสในปีนี้ โดยกันยายนส่งมอบ 7.3 ล้านโดส และตุลาคม-ธันวาคม เดือนละ 10 ล้านโดส ส่วนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส จะส่งมอบกันยายน 2 ล้านโดส ตุลาคม 8 ล้านโดส และพฤศจิกายน-ธันวาคมเดือนละ 10 ล้านโดส รวมวัคซีนที่จัดหาได้ในปี 2564 ทั้งสิ้น 124 ล้านโดส เมื่อรวมกับวัคซีนซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาทำให้ไทยมีวัคซีน 140 ล้านโดส

ในการกระจายวัคซีนฉีดให้กลุ่มต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการวิชาการให้ความเห็น โดยมีแผนฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้ 70% ในพื้นที่ 12 จังหวัดภายในเดือนสิงหาคม และทุกจังหวัดในเดือนกันยายน และจะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้มากกว่า 70% ในเดือนตุลาคม สำหรับประชาชนกลุ่มอื่นๆ จะฉีดเข็มแรกครอบคลุม 50% ทั้งประเทศในเดือนตุลาคม และครอบคลุม 70% ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ภายในธันวาคมทุกพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มให้ได้ 70% อย่างไรก็ตาม การลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต นอกจากการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ต้องเข้มมาตรการป้องกันภายในองค์กรด้วย