ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Cindy700 ที่ 5 มีนาคม 2563, 17:35:23

หัวข้อ: เลยบริการทำบัตรปชช.ถึงบ้าน อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป
เริ่มหัวข้อโดย: Cindy700 ที่ 5 มีนาคม 2563, 17:35:23
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารประจำตัวบุคคล (https://www.thailawdata.com/)ที่สำคัญโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ใช้ในการแสดงตนต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม การขอรับสวัสดิการจากภาครัฐหรือการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลแรกที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล

นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเลยได้ตรวจสอบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร (https://www.thailawdata.com/)พื้นที่อำเภอเมืองเลย ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน พบว่ามีบุคคลที่ไม่พบตัวตน/ตาย จำหน่ายรายการบุคคลแล้ว จำนวน 7 คน บุคคลที่ยังมีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้และไม่สามารถเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและความแก่ชรา จำนวน 14 คน


นายกิตติคุณ กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มบุคคลดังกล่าว สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเลยจึงจัดทำโครงการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

โดยการออกหน่วยจัดทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อันเป็นการบริการเชิงรุกที่ส่งมอบการให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการที่เป็นสูงอายุ การทำโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองเลย

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการให้บริการและสวัสดิการจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง จากการมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลดปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนสร้างภาพลักษณ์การให้บริการที่ดีให้แก่ทางราชการ เพื่อปรับเข้าสู่ยุคศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่เคยทำบัตรบัตรหาย บัตรชำรุด บัตรหมดอายุที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ด้วยตนเองรู้ทันกฎหมาย (https://www.thailawdata.com/)