ThaiEarnTalk.com

ลงประกาศ => ค้าขายสินค้าและบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: aramboy007 ที่ 9 สิงหาคม 2561, 21:05:06

หัวข้อ: สอน อบรม java ในรูปแบบ dvd สอน java ฟรี
เริ่มหัวข้อโดย: aramboy007 ที่ 9 สิงหาคม 2561, 21:05:06
สอน อบรม java ในรูปแบบ dvd สอน java ตั้งแต่พื้นฐาน ฟรี
หลักการที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา
เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
การใช้งาน Java Swing
การจัดการข้อมูลโดยใช้หลักการ Stream I/O
การใช้งาน Thread
Java กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ อบรม java
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจรูปแบบของภาษาจาวา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้นได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบของภาษาจาวา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้นได้
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

link : อบรม java (https://www.youtube.com/watch?v=KzN2JJ2Cm3I)

(https://www.wincert.net/forum/uploads/monthly_2017_02/java.jpg.c6b84c3cccd8b922a16766e769762e34.jpg)